• Stav k 31.12.2020
  • Počet FVE v ČR: 41 634 FVE
  • Celkový výkon: 2 226,8 MWp
  • Výroba elektřiny: 2270 GWh
  • Podíl OZE: 22,0 %

Parlament České republiky schválil 15. září 2021 Novelu zákona o podporovaných zdrojích energie (tzv. “novela POZE”). Novela mimo jiné dává právní rámec takzvanému “Sektorovému šetření možné "nepřiměřenosti podpory" fotovoltaických elektráren” (známe jako“kontroly překompenzace”). 

V následujících bodech odpovídáme na nejčastější dotazy. V případě, že máte dotaz ke kontrolám anebo tématu překompenzace obecně, neváhejte se na nás obrátit emailem: prekompenzace@solarniasociace.cz

 


Česká republika se v rámci tzv. notifikace státní podpory obnovitelným zdrojům energie (OZE) vůči Evropské komisi zavázala k tomu, že provede jednorázové šetření podporovaných OZE s cílem zjistit, zda je u nich zachována “přiměřenost podpory”, a nedochází tedy k “překompenzaci”. Jednoduše řečeno, stát provádí po deseti letech od uvedení do provozu kontroly, zda není majitelům solárních elektráren nevypláceno víc prostředků, než je přípustné z hlediska pravidel poskytování státní podpory EU, které musí Česká republika dodržovat.

Kontroly překompenzace probíhají “sektorově”, tzn. podle odvětví OZE a podle let uvedení do provozu. Ministerstvo si od držitelů licencí ve formě formuláře (xls tabulky) vyžádá určité finanční ukazatele, aby poté vyhodnotilo, zda existuje riziko, že míra zisku jednotlivých výrobců přesáhla stanovenou maximální hodnotu tzv. vnitřního výnosového procenta (IRR) projektu. Sběr finančních dat provádí ministerstvo průmyslu formou sektorového šetření. V případě, že u daného ročníku identifikuje riziko tzv. nadměrné podpory, hrozí majitelům výroben elektřiny úprava výše podpory na základě plošného opatření, přijatého ministerstvem, anebo v důsledku individuální kontroly ze strany Státní Energetické Inspekce.

Do dnešního dne proběhlo vyhodnocení sektorového šetření a finančních ukazatelů pro solární elektrárny uvedené do provozu v období 2006 až 2010. Ministerstvo průmyslu a obchodu v září 2019 předběžně oznámilo, že podpora byla u ročníků 2006 - 2008 přiměřená, více informací naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/provereni-primerenosti-podpory-obnovitelnych-zdroju-energie-uvedenych-do-provozu-v-letech-2006-az-2008--249308/.

Výsledky šetření u zdrojů uvedených do provozu v roce 2009 a 2010 doposud nebyly zveřejněny.


Parlament schválil 15. září 2021 novelu zákona, která zavádí interval IRR 8,4% - 10,6% s tím, že přesné IRR pro různé zdroje nastaví budoucí vláda v roce 2022.

Zároveň novela zvyšuje solární odvod o 10% pro zdroje z let 2009 a 2010. Odvod pro FVE 2009 tedy bude 10% (resp. 11% v případě zeleného bonusu), či 20% (resp. 21%) pro FVE 2010.

Novela bohužel nechává mnoho otázek bez odpovědi, co se týče výpočtu IRR, vyhodnocení kontrol, možné korektury výkupního tarifu a další.


Kontroly překompenzace se týkají elektráren uvedených do provozu od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015. Negativní dopady do výše podpory se nebudou týkat elektráren, které podle tzv. pravidla “de minimis” čerpaly ve třech po sobě jdoucích letech podporu nepřesahující 200 000 EUR (cca 5,3 mil. CZK). Vzhledem k výše podpory se kontroly týkají těch společností, které mají v majetku FVE od výkonu cca 100 kW. 


Podle současných informací se kontroly netýkají majitelů elektráren uvedených do provozu před rokem 2006 anebo po roce 2015. Dále se netýká společností vlastnící zdroje o celkovém výkonu pod cca 100kW (viz výše).


Do dnešního dne proběhlo vyhodnocení sektorového šetření a finančních ukazatelů pro solární elektrárny uvedené do provozu v období 2006 až 2010 . Ministerstvo průmyslu a obchodu v září 2019 předběžně oznámilo, že podpora byla u ročníků 2006 - 2008 přměřená, více informací naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/provereni-primerenosti-podpory-obnovitelnych-zdroju-energie-uvedenych-do-provozu-v-letech-2006-az-2008--249308/.

Ministerstvo zatím neoznámilo výsledek sektorového šetření pro solární elektrárny uvedené do provozu v roce 2009 a 2010.


Sektorové šetření provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Pokud by bylo zjištěno riziko nadměrné podpory, mohou se konat individuální kontroly projektů, které bude provádět Státní energetická inspekce (SEI).


Pokud bude v sektorovém šetření zjištěno, že ročník byl v průměru “překompenzován”, tzn. že míra vnitřního výnosového procenta byla průměru nad maximální  stanovenou hodnotou, dojde ze strany státu na základě nově schváleného zákona k plošné úpravě podpory (snížení výše podpory formou cenového rozhodnutí ERÚ) či k jinému opatření, které by mělo zajistit, aby k překompenzaci již nedocházelo. Kdo nebude s plošným opatřením souhlasit, bude mít možnost přihlásit se k individuální kontrole projektu, aby prokázal že jeho projekt “nadměrnou podporu” nepobírá.
Kdy přesně by ke snížení podpory došlo není zatím jasné.


Novela zákona POZE zavádí interval přípustného IRR pro obnovitelné zdroje mezi 8,4% a 10,6%. Přesnou horní hranici pro daný sektor pak stanovuje vláda, nejdříve v roce 2022. Pokud je průměrné IRR v sektoru, které bylo zjištěno sektorovou (tabulkovou) kontrolou, má podle zákona ERÚ stanovit sníženou výkupní cenu / zelený bonus.
Solární asociace nesouhlasí s možností nastavovat různé hranice IRR pro různé zdroje energie a podniká proti současnému diskriminačnímu přístupu celou řadu kroků s cílem odvrátit krácení podpory. Pokud nám v tom chcete pomoc nebo se dozvědět více, napište nám na prekompenzace@solarniasociace.cz .


Ano, do dnešního dne proběhlo vyhodnocení sektorového šetření a finančních ukazatelů pro solární elektrárny uvedené do provozu v období 2006 až 2010. Ministerstvo průmyslu a obchodu v září 2019 předběžně oznámilo, že podpora byla u ročníků 2006-2008 přiměřená, více informací naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/energetika/elektroenergetika/obnovitelne-zdroje/provereni-primerenosti-podpory-obnovitelnych-zdroju-energie-uvedenych-do-provozu-v-letech-2006-az-2008--249308/.

Výsledky sektorového šetření pro FVE z let 2009 a 2010 zatím zveřejněny nebyly.


Solární asociace je v zásadě proti konceptu kontrol překompenzace. Ze strany státu nám bylo opakovaně slíbeno, že zavedení - a poté prodloužení solární daně jednou pro vždy vyřeší otázku překompenzace. Nové kontroly představují pro mnoho majitelů enormní administrativní (a tím i finanční) náklady.

Nicméně chápeme, že se kontroly konají a konat budou. Proto bezplatně radíme všem majitelům elektráren, tedy nejen členům Solární asociace, s vyplňováním tabulek. 

Kromě toho jsme se v rámci přípravy novely zákona zasazovali o odvrácení hrozby, která by plynula s nastavením IRR na extrémně nízké hranici 6,3%.